Privacy verklaring

CTR Detering is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27285111.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Het gebruik van persoonsgegevens

CTR Detering verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

CTR Detering verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen

Doeleinden

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers  in verband met ziekte;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen

CTR Detering verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dit afzonderlijk aan u worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend met uw toestemming verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CTR Detering aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ons bureau zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.