Algemene voorwaarden CTR-Detering

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van coaching, trainingen en workshops en de daarmee verband houdende materialen uitgebracht door CTR-Detering. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voorzover deze schriftelijk door CTR-Detering zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

2. Offertes
De offertes, die CTR-Detering uitbrengt zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen na dagtekening van kracht.

3. Opdrachtbevestiging
De opdracht tot het verrichten van de aangeboden diensten komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever aan CTR-Detering.

4. Afspraken en Kosten individuele coaching
4.1 Kosten Coaching
Na de kosten voor een kennismakingsgesprek (30 minuten) en een intakegesprek (1 uur) worden de kosten voor individuele coaching gefactureerd voor 1,5 uur per sessie, tenzij anders overeengekomen. Voor het totaal aantal benodigde sessies wordt een inschatting gemaakt.
Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.
4.2 Annulering van een afspraak
Bij afzegging van de afspraak binnen 24 uur zal de sessie alsnog in rekening worden gebracht.
4.3 Betalingen
Betaling kan plaatsvinden op de volgende wijze: contant, waarbij een bewijs van betaling wordt afgegeven of door overmaking op rekening NL78 INGB 0003 3826 55 van de ING t.n.v. H.M. Detering te Rijswijk na het toesturen van een nota met een betalingstermijn van 14 dagen.

5. Afspraken en kosten van een training of workshop
5.1 Kosten
– De voor de opdracht te begroten uren en/of dagdelen worden naar soort en tarief in de offerte gespecificeerd, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.
– Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.
– De reis-, verblijf- en materiaalkosten worden in de offerte gespecificeerd. De kosten voor de huur van apparatuur, accommodatie, extra cursusmateriaal en andere bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
5.2 Annulering van een training of een workshop
– Indien het vastgestelde bezoek van de coach/trainer minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd door de opdrachtgever, worden de afgesproken uren in rekening gebracht.
– In geval van annulering van een overeengekomen training of workshop wordt, bij annulering binnen een maand, voordat de training of workshop gepland is, het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
5.3 Verplaatsing van een training of workshop
Indien een training of workshop op verzoek van de opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, brengt CTR-Detering hiervoor de volgende kosten in rekening:
– Bij verplaatsing binnen een maand voordat de training of workshop is gepland, worden in elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht alsmede de meerkosten, die door de verschuiving dienen te worden gemaakt;
– Bij eerdere aankondiging van de verplaatsing worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in rekening gebracht.
5.4 Betalingen
CTR-Detering dient direct na afloop een gespecificeerde factuur in voor de verrichte werkzaamheden, met een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening. Zonodig zal bij te late betaling de op dat moment geldende wettelijke rente berekend worden vanaf de laatste dag van de betalingstermijn vermeerderd met een verhoging van 3%. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. CTR-Detering houdt zich het recht voor bij specifieke opdrachten een voorschot van 50% van de totale som, op de te verrichten werkzaamheden in rekening te brengen, hetgeen bij de opdrachtbevestiging vastgelegd zal worden.

6. Intellectuele eigendommen
CTR-Detering behoudt de auteursrechten van de door haar samengestelde cursusmaterialen, rapporten, formulieren, etc. Het is de opdrachtgever niet toegestaan cursusmateriaal e.d. zonder schriftelijke toestemming van CTR-Detering te vermenigvuldigen.

7. Aansprakelijkheid
Alle deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de activiteiten van CTR-Detering. CTR-Detering is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium, dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 3 maanden na het ontdekken van de schade en uiterlijk ½ jaar na afronding van de opdracht, te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

8. Vertrouwelijkheid
CTR-Detering is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

9. Garantie
De offertes van CTR-Detering zijn gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. CTR-Detering zal vervolgens de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.